31 juli 2010

Partijvoorzitter Henk Bleker reageert op ontwikkelingen formatie

Het partijbestuur (bestaande uit het dagelijks bestuur, de provinciaal voorzitters, vertegenwoordigers van de gelieerde organisaties en een zestal vrijgekozen leden) is steeds nauw betrokken bij alle stappen; afgelopen week is er speciaal een extra vergadering over de formatie gehouden. Henk Bleker, waarnemend partijvoorzitter, reageert namens de partij op het besluit van de fractie:
‘Onze voorkeursvariant: het middenkabinet, werd geblokkeerd door de PvdA, zowel formeel als informeel. Na het mislukken van Paars plus is dan dus de enige reële mogelijk voor een meerderheidskabinet de combinatie VVD-PVV-CDA. Informateur Ruud Lubbers verzocht ons dringend dit te onderzoeken. Aan dat verzoek hebben fractie en partijbestuur serieus gehoor gegeven, daarover hebben we u in een eerdere nieuwsbrief bericht.

Principes
Echter, een coalitie van drie partijen, inclusief de PVV, stuit over de hele breedte van de partij op grote bezwaren. Zo’n coalitie is een brug te ver gebleken. De afstand tussen ons en de PVV als coalitiepartner is daarvoor te groot. Dat bleek ook uit allerlei gesprekken met en reacties van leden.
Men mag veel van ons vragen als het gaat om het regeren van ons land. Maar men mag ons niet  vragen onze principes in te leveren, dat gaat ons te ver. Wij werken al decennia lang in verschillende kabinetten aan een rechtvaardig en tolerant land, waarin mensen zich niet achter de dijken terugtrekken maar oog hebben voor de wereld om ons heen en zich niet van elkaar afwenden maar met elkaar samenleven. Dat moet wat het CDA betreft ook tot in lengte van dagen zo blijven.

Een aantal standpunten van de PVV botst met onze principes. Zoals gezegd, wij willen daar niet over onderhandelen. Het gaat dan om belangrijke onderwerpen als de vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid.

De gesprekken die Maxime Verhagen namens de CDA-fractie met VVD en PVV voerde, waren informeel, maar uiteraard niet vrijblijvend. Die gesprekken hebben volgens onze fractie perspectief geboden op een minderheidskabinet VVD-CDA met voldoende steun in de Kamer via de PVV. Daarbij zal de inhoudelijke afspraak gemaakt moeten worden dat onze principes niet in het geding komen. In de komende onderhandelingen zal moeten blijken of een dergelijke kabinet ook daadwerkelijk garanties kan bieden voor onze principes en voldoende van de ambities uit ons verkiezingsprogramma kan realiseren.

Uit de gesprekken is klip en klaar gebleken dat er onverenigbare standpunten zijn tussen PVV en CDA, met name als het gaat om de islam en godsdienstvrijheid. Dit is helder gemarkeerd voorafgaande aan de onderhandelingen. Via gedoogsteun regeren met de PVV, in plaats van in een meerderheidscoalitie, betekent dat de PVV meer ruimte heeft om de eigen standpunten te blijven uiten. Het verschil van mening zullen we accepteren maar we zullen nooit meewerken aan de realisatie van die standpunten, dat moet duidelijk blijken uit het onderhandelingsresultaat. In het politieke debat zullen we deze PVV-standpunten blijven bestrijden.

Formatiecongres
Hoe de volgende stappen eruit zien is aan de informateur en aan Hare Majesteit de Koningin. Wij zijn bereid om met de VVD te onderhandelen om tot een minderheidskabinet te komen en met de PVV afspraken te maken over gedogen. Het zal moeten blijken of het onderhandelingsresultaat inderdaad voor ons acceptabel is en of de twijfels en zorgen die nog in de partij leven voldoende kunnen worden weggenomen. Het te bereiken akkoord zal door onze partij beoordeeld worden tijdens het formatiecongres. Het partijbestuur en zeker ook veel van onze leden, zullen extra alert zijn op teksten over onze principes.’
Tijdens de onderhandelingen zullen wij u geen tussentijdse resultaten kunnen melden. Pas als de onderhandelingen zijn afgerond zullen we u weer informeren over de formatie. Mochten de onderhandelingen leiden tot een concept-regeerakkoord, dan zal op zeer korte termijn het formatiecongres gepland worden. Houdt uw mailbox, onze website www.cda.nl of de media daarom de komende tijd in de gaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.