19 mei 2016

CDA wil geen FOC in Drenthe

De gemeenteraad van Assen wil graag medewerking verlenen aan de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) nabij het TT-Circuit in Assen. Omdat de huidige provinciale omgevingsvisie een dergelijk centrum op die plek niet toestaat heeft de gemeente Assen gevraagd die visie aan te passen. Er zijn veel onderzoeksrapporten met informatie over de effecten op gebied van werkgelegenheid, leegstand in de binnenstad van Assen en verwachte gevolgen voor omliggende steden en dorpen. Bij de behandeling van dit onderwerp hebben acht mensen ingesproken als vertegenwoordiger van de detailhandel en investeerders.

Op gespannen voet met Collegeprogramma.
Statenlid Henk Reinders is woordvoerder van de CDA-Statenfractie over dit onderwerp. De Omgevingsvisie staat volgens hem niet toe dat er in het beoogde gebied een dergelijk centrum gebouwd wordt. Naar de mening van de CDA-fractie staat het groot aantal lege winkels en het creëren van nieuwe winkels bij het FOC ook op gespannen voet met het uitgangspunt van het Collegeprogramma. Daar staat ondermeer in dat ingezet wordt op versterking van de binnensteden. Opvallend was dat alle insprekers tegen de vestiging van een FOC in Assen waren. In zijn bijdrage ging Henk Reinders in op de effecten voor de hele provincie zoals terugloop van omzet voor ondernemers en mogelijke leegstand. Ook de positie van de binnenstad is voor het CDA belangrijk. “Als er een besluit genomen wordt om vestiging van een FOC mogelijk te maken, zal dat gevolgen hebben voor investeringen in de binnenstad van Assen”, zegt Henk Reinders. “De kans op verpaupering is dan erg groot.”

Er moet al een wonder gebeuren.
Hoewel het een opiniërende discussie was wilde Henk Reinders wel aangeven hoe het CDA op dit moment over een vestiging van een FOC in Assen denkt. “Met de nu beschikbare informatie en op basis van de vele gesprekken die we met veel mensen hebben gehad is de CDA-Statenfractie tegen de vestiging van een FOC in Assen. De gevolgen voor ondernemers buiten Assen zijn voor ons belangrijk evenals de situatie voor de binnenstad van Assen. Ook de leefbaarheid van dorpen en steden kan door de vestiging van een FOC in gevaar komen. Mochten er tijdens de discussie nieuwe argumenten naar voren gebracht worden dan zullen we onze mening herzien. Maar dan moet er al een wonder gebeuren.” De discussie met de andere Statenfracties brachten geen nieuwe gezichtspunten voor de CDA-Statenfracties evenals de beantwoording van gedeputeerde Stelpstra. Na de zomervakantie komt het College van Gedeputeerde met een voorstel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.