14 september 2016

Meer aandacht voor bibliotheken platteland

De looptijd van de huidige provinciale Cultuurnota loopt eind 2016 af en daarom is een nieuwe cultuurnota in voorbereiding. In de vergadering van de Commissie GCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond het voorontwerp van de nieuwe Cultuurnota ‘de verbeelding van Drenthe’ op de agenda. Maar liefst acht insprekers meldden zich namens verschillende culturele instellingen om commentaar of steun aan het nieuwe cultuurbeleid te geven.  Deze Cultuurnota is mede tot stand gekomen door input van de Drentse gemeenten, het culturele veld en andere belanghebbenden. Met deze Cultuurnota wil het College van Gedeputeerde Staten economische groei bevorderen, een goed vestigingsklimaat stimuleren en de provincie aantrekkelijker maken voor toeristen en de inwoners. Dit doen zij door onder andere de Drentse culturele basisinfrastructuur op orde te brengen, door te investeren in het vermarkten van cultureel erfgoed en kunsten en extra in te zetten op grootschalige evenementen en festivals met een bovenlokale spin-off.

Statenlid Bart van Dekken is namens de CDA-Statenfractie woordvoerder op dit dossier. Hij complimenteerde de verantwoordelijke gedeputeerde Bijl met de integraliteit met andere beleidsvelden als economie, recreatie, natuur en landschap. Wel vroeg hij zich waarom een kritische reflectie op de huidige cultuurnota ontbrak. “Waar is de mindset nu daadwerkelijk anders geworden op basis van aantoonbare effecten”, zo vroeg van Dekken zich af. Verder vroeg hij aandacht voor de functionaliteit van de bibliotheken, en dan vooral op het platteland. Samen met de PvdA diende hij onlangs een motie in die Statenbreed werd aangenomen waarin het College van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen extra middelen beschikbaar te stellen voor de bibliotheken. Voor het jaar 2017 is nu hiervoor ruim 400.000 euro extra beschikbaar. Wat Bart van Dekken betreft  moeten structureel extra middelen beschikbaar komen voor de bibliotheken. “Inzichtelijk moet worden gemaakt wat lokaal nodig is voor de benodigde innovatie en op welke wijze passen de gemeentelijke project- en vestigingsplannen rondom de bibliotheken daar in”, zei de Christendemocraat.

Drents geluid belangrijk
Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor het regionaal mediabeleid en meer specifiek voor de streektaal. De regionale zender RTV Drenthe met de hoogste luisterdichtheid van heel Nederland, is volgens van Dekken terecht bezorgd over de invloed vanuit Hilversum door de gecentreerde Regionale Programmaorganisatie. “Het zeker stellen van een zender met programma’s in het Drents en voor de Drenten is van groot belang”. Hij vond de aankondiging in de Cultuurnota dat de provincie  zich weer formeel wil opstellen naar RTV-Drenthe te vaag. Wat hem betreft moet Drenthe op dit punt dan maar voor een novum zorgen in Drenthe. “De journalistieke en culturele waarden komen in het vergrijzend Drenthe in beeld voor een meer substantiële invulling en kerntaak.”

CDA blij met toezeggingen
Gedeputeerde Bijl heeft na een door CDA en PvdA ingediende en breed ondersteunde motie voor het jaar 2017 410.000 euro extra toegezegd waarmee de 41 bibliotheken voor dat jaar vooruit kunnen. Hij zegde toe dat hij in 2017 in gesprek gaat met alle gemeenten over een structurele oplossing voor een Drenthe brede oplossing. Maatwerk daarbij is wat hem betreft belangrijk en met die gedifferentieerde benadering was Bart van Dekken erg blij. Het CDA is verder blij dat het College maatwerk per gemeente op het gebied van cultuur wil nastreven. De toezegging van het College om vanuit een Culturele Alliantie dat samen te doen met de Drentse Gemeenten kon op instemming van het CDA rekenen. Binnenkort wil gedeputeerde Bijl met Provinciale Staten in gesprek over de uitwerking van de Mediawet en de gevolgen daarvan voor RTV Drenthe.

Klik hier voor meer informatie over de cultuurnota


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.