29 juni 2016

Steun voor provinciale visie op krimp en leefbaarheid

Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft haar visie gepresenteerd op krimp en leefbaarheid in Drenthe waarvan het sociaal beleid van de provincie een belangrijk onderdeel is. Samen met gemeenten en andere partners wil de provincie deelnemen aan projecten die leiden tot meer werk en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor zullen er meer en betere kansen ontstaan voor jongeren op de arbeidsmarkt en beter gekwalificeerd personeel voor werkgevers. De visie werd besproken in de commissievergadering FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) van 29 juni en vastgesteld in de Statenvergadering van 6 juli.

Complimenten
CDA-Statenlid Bart van Dekken complimenteerde verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) met de de samenhangende visiedocumenten rondom krimp en leefbaarheid met daarin de herkenbare bouwsteen Sociaal Beleid. Hij kon zich vinden in de vijf zogenaamde prioritaire opgaven. Het gaat dan over Beschikbare en toegankelijke zorg, gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen, onderwijskwaliteit en toegang tot de arbeidsmark, kwaliteit van leefgebieden en tenslotte bereikbare bovenlokale voorzieningen. De provincie vindt dit de belangrijkste uitdagingen om krimp in Drenthe aan te pakken en de leefbaarheid te versterken. Gedeputeerde Henk Jumelet benadrukte dat het vooral gaat om samenwerking met de gemeenten en niet het ‘dichtlopen’ van de gaten bij de gemeenten.

Bibliotheken belangrijk voor leefbaarheid
Een belangrijk punt voor de sociale leefbaarheid is voor het CDA de bibliotheek en dan in het bijzonder op het platteland. “We moeten die voorzieningen provinciaal breed maar wellicht anders behouden”, zegt Bart van Dekken. ”Natuurlijk zien wij het aantal leden in de gemeenten dalen evenals het aantal zogenaamde boekuitleningen. Mijn fractie maakt zich echter zorgen over het kwaliteitsniveau dat door de bibliotheekondersteuning-organisatie geleverd kan worden en heeft op dat punt onlangs vragen gesteld aan uw college. De omliggende provincies doen het beter en hebben deze belangrijke voorziening anders geprioriteerd. Ook een innovatie van bibliotheek in de zogenaamde multifunctionele voorzieningen en op basisscholen lijken interessant en moeten beschikbaar blijven in heel Drenthe”, zo vond de Christendemocraat.

Periodiek rapporteren
Bart van Dekken vroeg meer aandacht voor de voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorgketen. “Bovenregionale voorzieningen, denk aan intramurale curatieve zorg van de ziekenhuizen, maar ook de bovenlokale residentiele jeugdzorg, programma’s rondom laaggeletterdheid en innovatie vanuit de bibliotheken, zijn aandachtspunten.” Hij vroeg het college om de periodieke rapportage via een effectmonitoring ook toe te passen op deze voorzieningen of programma’s. “Mijn fractie wil dat in ieder geval graag op project- en dienstenniveau.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.