26 juni 2015

CDA fractievoorzitter Egge Jan de Jonge deelt uit tijdens de Algemene beschouwingen

Voorzitter,

We staan vandaag in deze algemene beschouwingen stil bij de voorjaarsnota van 2015. Hierin blikken wij vooruit naar de komende jaren die op onze gemeente afkomen maar ook wil ik kort terugblikken op de roerige tijd waar we op dit moment inzitten.

"Bezuinigingen" het spookwoord ging weer rond in de gemeente. Het zag en ziet er nog steeds naar uit dat er ombuigingen zullen moeten plaatsvinden in de begroting voor de komende jaren om deze sluitend te krijgen. Hier kom ik later nog op terug. Dan het verzoek van het COA aan de gemeente Zeewolde tot de totstandkoming van een asielzoekerscentrum binnen onze grenzen. Er was een druk bezochte avond waar veel inwoners hun zorgen uitten maar waar ook voorstanders de moed hadden om hun mening voor het voetlicht te werpen. In het beraad heb ik dit ook gedaan maar ook hier wil ik nogmaals aangeven dat de fractie van het CDA zich plaatsvervangend heeft geschaamd en geschrokken is op de wijze waarop de discussie werd gevoerd. Dan waren er nog de problemen rond de Tulp. Met dank aan mensen die zeggen zich druk te maken om het behoud van natuur en vogelsoorten worden de drie natuureilanden die hiervoor zouden zorgen niet gerealiseerd. Chapeau!!!!

De verbouwing gemeentehuis, de locatie atletiekbaan en de toekomst van de Verbeelding waren allemaal onderwerpen die de gemeente Zeewolde en haar inwoners zeer na aan het hard gaan en waar ik met gemak mijn volledig toegestane tijd over zou kunnen volpraten. Het CDA is blij met de wijze waarop de verschillende onderwerpen behandeld zijn in deze raad en door ons college. Hier kom ik later ook nog op terug.

Ik zou graag deze algemene beschouwingen in drie punten willen opdelen zoals een goede gereformeerde betaamt. Bij deze gereformeerde traditie hoort natuurlijk ook de rol KING pepermunt die door de rijen gaat. De pepermunt staat voor verbondenheid zoals wij dat als raad zijn maar ook, zoals Stef Bos al zong als de preek je gaat vervelen, om de verveling tegen te gaan. (Drie rollen KING uitdelen namens de CDA fractie)

Mijn eerste punt is Zeewolde financieel gezond, het tweede punt zal zijn Zeewolde en verbindingen en als laatste wil ik ingaan op Zeewoldenaars vergaderen.

Zoals aangegeven in de inleiding wil ik terugkomen op de ombuigingen. In de oplegnotitie meicirculaire hebben we al kunnen zien dat de uitkering voor het Sociaal Domein zich negatief ontwikkeld. En dan moeten we ons nu ook realiseren dat de bezuinigingen van het rijk al voelbaar zijn voor de mensen die huishoudelijke zorg ontvangen van de thuiszorgorganisatie. Vanaf 2017 zullen de kosten voor de inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp nog meer gaan stijgen. Thuiszorgorganisaties overal in den lande leveren al geen huishoudelijke hulp meer en dit wordt op dit moment overgenomen door schoonmaakorganisaties. Gelukkig kunnen we zeggen dat hier in Zeewolde dit nog wel wordt gedaan maar voor hoe lang nog zeker als de kosten gaan stijgen. We moeten ons blijvend realiseren dat de signaleringsfunctie bij de huishoudelijke hulp een erg belangrijke is om mensen snel en goede zorg te kunnen leveren waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Daarom kan de CDA fractie ook zijn volledige steun geven aan de plannen van het college om het traject af te maken voor de ombuigingen om zo de onzekerheden die er blijven goed het hoofd te kunnen bieden. Om dit pakket te maken heeft de CDA fractie goed gekeken naar de uitslag van de begrotingswijzer die recent online heeft gestaan en naar de mening van zijn leden tijdens een bijzondere algemene Ledenvergadering. De maatregelen die genoemd worden zullen altijd ergens de inwoners of individuen raken dat is helaas onontkoombaar. Maar wij denken dat we met dit pakket zoveel mogelijk de inwoners ontzien en verantwoorde keuzes maken. We zijn blij met het voorstel van het college om het voordeel uit de meicirculaire te bestemmen voor het groot onderhoud wegen buitengebied. Dit is keihard noodzakelijk.

De CDA fractie heeft daarom het amendement bezuinigen mede ingediend. Als er gepraat wordt over bezuinigingen moet je ook altijd kijken naar extra inkomsten en in dit kader wil de CDA fractie een motie indienen naar een onderzoek om zelf als gemeente actief te investeren in windenergie. Ihkv burgerparticipatie zien we ook graag dat inwoners ook de gelegenheid wordt geboden om mee te investeren zonder een vooraf vastgestelde minimale inleg te benoemen.

Het CDA zou daarom graag namens de fracties van LZ, CU, VVD en BB de motie windenergie willen indienen.

Het tweede punt waarbij de CDA fractie wil stilstaan zijn de verbindingen van de gemeente Zeewolde. En in dit geval specifiek de samenwerkingsverbanden. Door de grootte van onze gemeente zijn wij genoodzaakt om samen op te trekken met anderen want alleen zo is het haalbaar om financieel gezond te blijven. Wel vraagt de CDA fractie zich af of het slim is om met veel verschillende partners samen te werken. Wij pleiten er voor om bij voorkeur met dezelfde partners en op het niveau van samenhangende taken samen te werken. Daarnaast vragen wij ons af of je altijd onderdeel moet zijn een samenwerkingsverband of ook gewoon een losse dienst kan inkopen. 

Het CDA zou daarom ook graag mede namens CU en VVD de motie RNV willen indienen.

Als laatste zou ik graag na een jaar in de gemeenteraad iets willen zeggen over wat mij is opgevallen in de manier van vergaderen. Als raadleden worden wij vaak aangesproken op details van de plannen. Heeft de fietser nou voorrang of de auto? Maar onze rol als gemeenteraadslid bestaat uit kaders stellen, het volk vertegenwoordigen en het controleren. Dit zou betekenen alleen de hoofdlijnen. Kijkend naar onze gemeente dan lijkt het wel eens dat we veel over de bomen praten en niet over het bos. We stellen een enorme hoeveelheid technische vragen tijdens de commissie vergadering maar komen zo weinig met elkaar in discussie. Reageren we wel voldoende op elkaar of vertellen wij alleen ons eigen verhaal. En als we de burgers willen betrekken bij wat er hier gebeurd dan moeten we hier wat aan veranderen. Het moet aantrekkelijk worden om te luisteren naar voors en tegens en niet naar details die alles nodeloos onduidelijk maken. Stellen van technische vragen doen we vooraf aan de vergadering. In de vergadering staat het iedereen vrij om te reageren maar waarom het woord nemen als alleen maar het raadsvoorstel wordt voorgelezen en de tekst wij stemmen hier mee in. Ik hoop dat we samen met onze griffier hier de komende tijd aan kunnen gaan werken zodat het aantrekkelijker wordt om onze vergaderingen te bezoeken.

Wij wensen de gemeenteraad en het college alle sterkte en hulp toe voor de komende jaren en Gods zegen. Ik dank u wel

Egge Jan de Jonge

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.