01 november 2014

Egge Jan de Jonge spreekt eerste Algemene Beschouwingen uit

Zoals gebruikelijk in een jaar van verkiezingen vinden de algemene beschouwingen in het najaar plaats. Een algemene beschouwing  aan het begin van een nieuwe periode van vier jaar. Een vier jaar waarin de CDA fractie ook deel uit maakt van het college. In onze wethouder gezamenlijk met de CU hebben wij alle vertrouwen in de komende vier jaren. En dat deze komende vier jaar wederom een roerige periode zal worden is voor iedereen wel duidelijk.

We staan nl aan de vooravond van een enorme decentralisatie van taken in de zorg naar de gemeente. Een taakverzwaring die reeds nu al een enorme belasting heeft gelegd op de organisatie. Ondanks dat tot op het laatst toe er onduidelijkheid bestond over de precieze bedragen die de gemeente gaat ontvangen voor de taken die men moet gaan uitvoeren heeft de organisatie op een geweldige manier de decentralisatie voorbereid.

Dus allereerst onze complimenten voor de betrokken ambtenaren en portefeuillehouder voor de plannen die er liggen.

Ik zou graag mijn eerste algemene beschouwingen in drie punten willen opdelen.

Mijn eerste punt is Zeewolde zorgzaam en solidair, het tweede punt zal zijn Zeewolde bereikbaar en als laatste wil ik ingaan op Zeewolde economisch veerkrachtig.

Maar zoals net aangegeven begin ik met datgene wat alle inwoners van de gemeente en specifiek alle inwoners die zorg ontvangen bezig houdt nl de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente. Vanaf 1 jan 2015 neemt de gemeente de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning over van het Rijk, en moet het daarbij met minder geld doen. Daarop voor uit lopend zijn er bij Zeewoldense zorgvragers afgelopen jaar al aanpassingen gedaan vwb bv huishoudelijke hulp, heb ik begrepen van iemand uit de praktijk; een preventieve zachte landing. Een nieuwe benadering waarbij ingespeeld wordt op de eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen op het gebied van zelfredzaamheid.

Mensen die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning hebben dit al wel gemerkt, maar zijn alsnog huiverig voor wat komen gaat na 1 januari, de grote verschrikkelijke overgang.

Waar komt het op neer: zorgvragende inwoners van de gemeente moeten zoveel mogelijk zelf doen, of anders mensen uit hun omgeving. Maarrrr ...

niet iedereen is ervan gediend om op zelfredzaamheid te worden aangesproken. Dit vergt wat van de keukentafelgesprekspartners.

Daarnaast heb je altijd te maken hebben met moeilijk bereikbare gezinnen, ouderen, mantelzorgers. Al met al zal de praktijk moeten uitwijzen of en waar er zich problemen voor gaan doen, mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Gelukkig is er besloten om een stevig vangnet te creëren voor de mensen die het niet meer zelf redden. Ook hebben we een bestemmingsreserve gecreëerd waarmee het tekort van het rijk in 2015 kunnen aanvullen zodat de zorgvrager zijn vraag wel krijgt.

Mantelzorgers worden vaak genoemd in de nota. Er is ook een flinke paragraaf aan mantelzorg, de positie van vrijwilligers in de zorg en het stimuleren van ontmoeting, sociale samenhang en een betrokken samenleving gewijd. De CDA fractie is hier blij mee. Want in ons verkiezingsprogramma schreven we al wie zorgt er voor de mantelzorgers. De praktijk zal nu moeten uitwijzen of de mantelzorgers deze extra taken ook kunnen uitvoeren. Een belangrijke taak van het college zal dan ook in het komend jaar moeten zijn om concrete mantelzorgondersteuning te geven daar waar dit nodig is. De CDA fractie denkt hierbij aan respijtzorg of lotgenotencontact. Dit is een lastige opdracht want weten mantelzorgers, jong en oud, voldoende de weg naar de mantelzorg ondersteunende organisaties in Zeewolde te vinden?

Belangrijk is te beseffen dat de mantelzorger (mn van dementerende ouderen) extra wordt belast wanneer er bezuinigd wordt op huishoudelijke hulp en dagbesteding. Verschraal de zorg alleen daar waar het echt kan! Het CDA zou graag zien dat er extra inzet is op (toegang tot) respijtzorg (dagbesteding en vervangende thuisopvang door zorgvrijwilligers) om de mantelzorger even 'eigen terrein' te geven, vrijheid, adempauze.

Het tweede punt wat voor ons als CDA fractie belangrijk is de bereikbaarheid van Zeewolde en in dit kader zijn wij blij met dat wat in ons verkiezingsprogramma stond nu grotendeel in het collegeprogramma is opgenomen. We streven naar voldoende en goede wegen in en buiten de kern. In dit licht is het CDA ook blij dat er eindelijk serieus werk wordt gemaakt van de slechte plekken in de wegen in het buitengebied. Zoals het collegeprogramma zegt “de kwaliteit en veiligheid van wegen in het buitengebied krijgen meer aandacht’. De afgelopen tijd is er te vaak alleen een bord geplaatst om aan te geven dat er een slechte plek was. We kennen allemaal de voorbeelden wel van de slechte plekken op de schollevaarweg, wulpweg, duikerweg en ga zo maar door. Ik roep het college dan ook op snel werk te maken hiervan. Volgend jaar vindt er de volledige rehabilitatie plaats van de winkelweg maar dit kost geld veel geld en daar is de fractie van het CDA dan ook bezorgd over. Niet voor de winkelweg maar wel voor dat wat er over tien a 15 jaar gaat aankomen. De wegen worden slechter door het inklinken van de grond, het onttrekken van water uit de grond door alle bomen en het verouderen van het asfalt. Over 10 tot 15 jaar zijn het merendeel van de wegen 40 tot 50 jaar oud en zal er dus een rehabilitatie van alle wegen dienen plaats te vinden. De CDA fractie roept het college op om in het komende wegenbeheerplan hierover plannen te presenteren hoe de gemeente deze vloedgolf gaat aanpakken. Een belangrijk punt voor de CDA fractie is ook altijd geweest om te zorgen voor een goede digitale ontsluiting van de gemeente Zeewolde. Wifi in het centrum en goede internetverbindingen voor iedereen dus ook in het buitengebied.

En dan de vaste oeververbinding naar de Veluwe door velen weggehoond hier in de gemeenteraad maar voor vele van onze inwoners en de recreatiesector van groot belang wordt eindelijk onderzocht. Wij als CDA fractie zijn hier blij mee.

Als derde punt wil de CDA fractie aangeven blij te zijn met de verdere uitwerking van de profilering van onze gemeente als plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Het accent ligt in de komende jaren op het afbouwen van de Polderwijk om zo te kunnen blijven groeien en ook de jongeren terug te trekken naar onze mooie gemeente. Die jongeren hebben we nodig om voorzieningen in stand te houden Mooi zijn daarom ook de initiatieven die er nu liggen om voor elke doelgroep te bouwen jong en oud moeten zich kunnen vestigen. Het realiseren van de kustzone inclusief de tulp is ook een teken dat we op het gebied van recreatie steeds aantrekkelijker worden. Ook hier ligt de uitdaging om dit te laten zien buiten onze gemeente.

Dit geldt niet alleen voor de toeristen maar ook voor de arbeidsmigranten. Deze betalen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 toeristenbelasting voor de dagen dat men in onze gemeente verblijft. Is dit eigenlijk wel fair, vaak hebben de ondernemers deze mensen niet meer aan het lijntje dus draaien ze zelf op voor de kosten. Dit betreft niet alleen de bewoners van het Polenhotel maar ook die slapen bij de ondernemers. Navraag heeft ons geleerd dat van de zeshonderd bewoners zich er 481 hebben ingeschreven bij de gemeente. Dit betekend dat zij belasting moeten betalen aan de gemeente maar ook meetellen in het gemeentefonds. De overigens betalen wel de toeristenbetaling en voor volgend jaar levert dat ongeveer 100 x 150 nachten x 1,48= 22200 euro op. Om mensen naar onze gemeente te trekken voor een vakantie dienen de ondernemers in deze tijd hun prijzen laag te houden. Ihkv hiervan is een verdere verhoging van de toeristenbelasting niet wenselijk. Omdat er in het collegeprogramma is besloten om een onderzoek uit te voeren naar de differentiatie van de toeristenbelasting zouden we graag willen dat het college ook kijkt in dit onderzoek naar de verschillen tussen het type accommodatie. De fracties van de ChristenUnie, VVD, CDA en PVDA/GL willen daarom het volgende amendement indienen.

 

Amendement Toeristenbelasting

 Ik ga af ronden en wel met een belangrijk onderdeel van ons werk, nl. Communicatie. Als voorbeeld willen wij graag noemen de brief aan alle inwoners van het buitengebied waar men met accountantsverklaring moet opgeven hoeveel overnachtingen men heeft gehad bij bedreiging van een boete. Deze manier van communiceren en handhaven kan niet de bedoeling zijn. Een accountantsverklaring voor een ondernemer kost al geld maar je zal geen ondernemer zijn dan kost dit al gauw 200 euro ook al heb je geen overnachtingen. Ik roep het college op om dit een volgende keer beter te doen. Maar in alles wat men doet te bedenken snapt de ontvanger deze boodschap wel.

Wij wensen het college al sterkte en hulp toe voor de komende jaren en Gods zegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.