30 november 2016

Oosterwold 2.0?

“Het CDA is nog niet overtuigd dat het project Oosterwold kans van slagen heeft.” Zo opende fractielid Douwe Monsma zijn bijdrage in de commissie Ruimte en Wonen.

De evaluatie geeft volgens ons een veel te positief beeld van het project……;  zo wordt beweerd dat de ontwikkelstrategie en filosofie werkt in de praktijk. Het CDA is tegen het ingaan van fase 2 als dat op Zeewolder gronden moet gaan plaats vinden.

Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en in latere gesprekken is duidelijk geworden dat er voor de initiatiefnemers nog heel wat hobbels te nemen zijn, zo moeten er nog afspraken gemaakt worden over de bijdragen in de kosten van wegen en onderhoud van de wegen. Ook is niet helder hoe het precies zit met de kosten, de evaluatie geeft daarop aan dat een nauwe samenwerking noodzakelijk is daarbij wordt gedoeld op RVB, Provincie en waterschap … blijkbaar is dat dus nog een discussie. Dan is nog de kwestie met de windmolens die mogelijk nieuwe initiatiefnemers afschrikt. Zie de bezwaren die er nu al zijn.

De evaluatie spreekt zelfs van een proeftuin van nieuw gebiedsontwikkeling, daar zit het risico in dat het uiteindelijk toch nog geld kost van de gemeenschap.

In het rapport wordt ook genoemd dat er Almeerse grond is die nu niet populair is door huidig gebruik en wordt aangegeven dat de Rijksgronden uitgifte nu eerst beter gemonitord moet worden (advies Deloitte), daarbij kijkt men al met een schuin oog naar regulier verpachte gronden.

Voor het CDA is dat op dit moment een no go.

Er wordt gesteld dat voor het welslagen van het project het van belang is dat fase twee in werking kan gaan, dat is voor Zeewolde een belangrijk moment. Het CDA is van mening dat eerst de beschikbare gronden binnen de gemeente Almere benut moeten worden alvorens naar Zeewolde grondgebied te verhuizen.

Dan valt er nog iets vreemds op, in het kader van nieuwe natuur ontwikkeling wordt zomaar een nieuw project Eemvalei ingevlogen en aan passant mee gepakt in het Oosterwold.

Eemvalei ligt voor een belangrijk deel op Zeewolde grond gebied en dat is in gebruik en in eigendom van Zeewolder boeren.

Blijkbaar zijn er geen lessen geleerd van de Oostvaarderswold ontwikkelingen de natuurlobby gaat onverminderd door, waarom worden wij als gemeenteraad niet eens betrokken bij een juiste besluitvorming rondom nieuwe natuur op onze grond maar moeten we lezen in een Oosterwold evaluatie van deze plannen. Hoe zit het met de financiering daarvan, of kan er nu zomaar middels een aanwijzingsbesluit waarvan het CDA in de vorige commissievergadering haar zorg al heeft uitgesproken zomaar natuur ingepast worden

Zo wenst het CDA niet om te gaan met de belangen van de bewoners in dat gebied. Verder zal de Eemvalei nieuwe natuur op een belangrijk deel van de gemeente Zeewolde komen wat concreet betekend dat daar geen woningen gebouwd zullen worden en dat betekend weer dat de opbrengsten uit ontwikkeling voor de gemeente Zeewolde in de toekomst erg tegen zullen vallen

Het CDA stelt voor dat Oosterwold verder ontwikkeld op Almeerder grond binnen fase 1

Het CDA kan zich iet vinden in de manier waarop nieuwe natuur wordt gecreëerd.

Het CDA wil een betere financiële onderbouwing en inzicht op het risico die deze nieuwe vorm van ontwikkeling meebrengen

Voor het CDA slaat de wijze van ontwikkeling nog niet voldoende aan

Het CDA is tegen openstelling van de tweede fase.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.