29 mei 2019

Open brief CDA Pride Netwerk

Den Haag, dinsdag 28 mei 2019

Referentie: 2019-3

Betreft: motie leden Yesilgöz-Zegerius c.s.

OPEN BRIEF

Geachte mevrouw Geluk-Poortvliet,

Langs deze weg ontvangt u een brief van het CDA Pride netwerk vanwege de stemmingen van vandaag in de Tweede Kamer over de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius c.s.[1] Het CDA Pride netwerk is ontstemd en verbaasd vanwege de inconsistentie in het stemgedrag van de CDA-Tweede Kamerfractie en de strijdigheid met de partijvernieuwing, om meerdere redenen, die hier nader worden toegelicht.

Over het CDA Pride netwerk

Al geruime tijd functioneert het CDA Pride netwerk als een klankbord voor lokale afdelingen, LHBTI-netwerken van andere politieke partijen en voor CDA-bestuurders en politici. Het CDA Pride netwerk hanteert daarbij vanzelfsprekend de grondbeginselen van het CDA. Per 1 februari jl. is het CDA Pride netwerk officieel erkend als netwerk binnen de partij, als eerste netwerk in de nieuwe partijstructuur.

Het CDA sluit niemand uit, erkent en waardeert alle gezins- en samenlevingsvormen en constateert dat een actieve bijdrage aan de samenleving van iedereen nodig is in het tegenwoordige Nederland.

Dat was en is óók de boodschap van het tegenwoordige CDA, zowel voor, tijdens als na verkiezingen.

Die boodschap landt overigens niet als vanzelf bij onze leden, kiezers en overige Nederlandse ingezetenen, maar dient o.i. actief te worden uitgedragen. Onze erkenning heeft alvast geleid tot veel positieve reacties, zowel binnen als buiten de partij, met de toestroom van diverse nieuwe leden tot gevolg. Die trots op de boodschap van het tegenwoordige CDA staat wat betreft het CDA Pride netwerk in schril contrast tot wat het stemgedrag bewerkstelligt van de CDA Tweede Kamerfractie bij bovengenoemde motie.

Het CDA Pride netwerk is blij met een verbod op homogenezing

Het CDA Pride netwerk weet, net als u, dat discriminatie al is verboden via de Grondwet. Dat feit neemt echter niet weg dat uitsluitend indirect door rechters en/of het Openbaar Ministerie kan worden getoetst aan de Grondwet. Om die redenen zijn gerichte verbodsbepalingen nader uitgewerkt in diverse wetten en regels op het gebied van discriminatie. In lijn hiermee nam de Tweede Kamer vanmiddag een motie aan dat het 'proberen te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen' van iemands homo- of biseksuele gerichtheid strafbaar maakt. CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden tegen de motie van de VVD, D66, PvdA en GroenLinks. [1]

Het CDA Pride netwerk betreurt het dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer wederom[2] een striktformele argumentatie laat prevaleren boven het tegenwoordige mensbeeld dat iedereen er toe doet. Homoseksualiteit is geen ziekte, geen ondraaglijk lijden en kan niet worden genezen. Hoezeer de

Grondwet hierover ook helderheid verschaft, de praktijk is weerbarstiger dan de stemming door het CDA doet vermoeden. De Tweede Kamerfractie laat o.i. hiermee de beeldvorming ongemoeid dat zij op enigerlei wijze geassocieerd kan worden met deze praktijk, door zonder stemverklaring vooraf tegen deze motie te stemmen. Sterker: de CDA Tweede Kamerfractie had ook met haar striktformele benadering kunnen inzien dat nadere uitwerking in wetten en regels de kans op het uitbannen van deze onverkwikkelijke praktijk aanzienlijk groter maakt. Het CDA Pride netwerk is blij dat andere partijen dit wel degelijk hebben ingezien.

Partijvernieuwing en wens voor verbreding en diversiteit staan haaks op deze stemming Ten slotte brengt de fractie het CDA hiermee in een lastig parket, gezien de roep om

partijvernieuwing, verbreding van de basis en de noodzaak tot meer diversiteit in onze achterban en in het uitdragen van ons gedachtengoed. Het komt ons voor als ongewenst en onnodig dat het CDA zich door het stemgedrag over bovengenoemde motie niet voor de eerste keer associeert met andere, traditioneel-christelijke en/of populistische partijen als SGP, ChristenUnie, PVV en Forum voor Democratie, juist terwijl het CDA beoogt een brede netwerkpartij te zijn.

Verzoek van het CDA Pride netwerk

Uiteraard dient het werk van parlementariërs -zeker van CDA-Tweede Kamerleden- te worden verricht zonder last of ruggenspraak. Daarvoor is het naar onze overtuiging echter wel nodig dat het stemgedrag van de CDA Tweede Kamerfractie zich verhoudt tot haar eerdere intenties, coalitieafspraken en toezeggingen. Wilt u ons daarom alstublieft -zo mogelijk spoedig- schriftelijk laten weten wat de CDA Tweede Kamerfractie nu heeft bewogen tegen deze motie te stemmen? En waarom u niet van tevoren, zoals vaker door ons aangeboden, met het CDA Pride netwerk van gedachten heeft willen wisselen over deze stemming? Het CDA als partij verhoudt zich wat ons betreft niet met deze stemming door de Tweede Kamerfractie. Overigens heeft het CDA Pride netwerk, gezien de grote toeloop van negatieve reacties aan ons adres, besloten deze brief eveneens te publiceren via onze sociale media.

Met hartelijke groet, namens het CDA Pride netwerk,

Frank Buijs

1] Motie leden Yesilgöz-Zegerius c.s. over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen (t.v.v. 30420-311).

[2] Zie ook het recente stemgedrag van de CDA Tweede Kamerfractie bij de motie van de leden Van den Hul en Westerveld over LHBTI-acceptatie als verplicht onderdeel van universitaire en eerstegraadslerarenopleidingen (KST29240100 met kenmerk 29240, nr. 100)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.