14 november 2019

Belangrijke onderwerpen uit de programmabegroting

Programmabegroting 2020; vanwege het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak om de kosten in het sociaal domein waaronder jeugdzorg en Wet maatschappelijke Ondersteuning weer onder controle te krijgen konden wij niet instemmen met de begroting. Wel heeft het CDA nog een motie ingediend om de bijdrage uit het gemeentefonds in overeenstemming te brengen met de opgaven waar de gemeente voor staat. Daartoe zou het college zich moeten richten tot landelijke overheid. Een motie over de afbouw van hondenbelasting (SP)hebben wij gesteund met hele oppositie, maar is niet aangenomen.

Algemene Plaatselijke Verordening; voor de vereenvoudiging van de APV is voorgesteld om de inwoners te betrekken bij de eventuele aanpassingen. Discussie hierbij was of het zogenaamde vloekverbod ook onderdeel van het overleg te maken. Voor het CDA heeft uiteindelijk de doorslag gegeven dat wij van mening zijn dat Godslastering of kwetsend en discriminerend taalgebruik niet past bij het DNA van Tholen en dat de discussie mogelijk zou leiden tot polarisatie. Op basis hiervan stemden we tegen het SP-voorstel om het vloekverbod ter discussie te stellen.

Nota armoedebeleid “Grip op geld”; het CDA was kritisch ten aanzien van de schuldhulpverlening die onderdeel was van het voorstel. Hierover is samen met PvdA/GL een motie voorbereid. Bij de behandeling bleek ook het college twijfels te hebben bij de nota, op basis hiervan is de motie gewijzigd in een mondeling amendement. Het hele stuk van schulphulpverlening is eruit gehaald. Alleen met de onderdelen armoedebeleid is ingestemd.

In volgende raad wordt er een nieuw raadsvoorstel voorgelegd inzake wijziging schuldhulpverlening en de beleidsregels die daarbij horen.

Motie varend ontgassen (vreemd aan de agenda); dat het ontgassen van schepen toegestaan wordt in gebieden waar de bevolkingsdichtheid laag is, was de aanleiding om samen met het ABT een motie in te dienen die het college oproept om hier actie tegen te ondernemen. Zeeland is op basis van de huidige regels een provincie waar op tal van plaatsen ontgast mag worden, waardoor zelfs binnenvaartschepen en zeeschepen omvaren om in Zeeland hun tanks te ventileren en te ontdoen van chemische stoffen naar de buitenlucht, het zogenaamde ontgassingstoerisme. We hebben het college gevraagd om stelling te nemen tegen de huidige gedoogconstructie.

Deze motie is vervolgens door alle partijen gesteund.

Motie PVV, Directe stop Windmolens SF6; we zien het positief dat de PVV inmiddels belang hecht aan beperking van broeikasgas. De motie legt echter een verband tussen windturbines en de stof zwavelhexafluoride, dit gas zit vooral in de hoofdspannings-verdeelstations van bijvoorbeeld Tennet. Het is dan ook vreemd dat de PVV de windturbines wil verbieden en niet de verdeelstations van het distributienet.  Het is overigens bekend en bewezen dat we met windturbines inclusief dit gas toch veel beter af zijn dan met energie uit kolen- of gas.

We kijken terug op een politiek interessante avond en zijn tevreden met het resultaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.