10 november 2019

CDA heeft niet ingestemd met begroting 2020

Tholen heeft net als veel andere gemeenten te maken met groeiende tekorten op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Belangrijke oorzaak van de tekorten is de toenemende vraag naar Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. Deze toenemende vraag kan de komende jaren niet meer bekostigd worden met de huidige middelen. De bijdragen die de gemeente op dit moment vanuit het Rijk ontvangt, zijn niet voldoende om de toenemende vraag te compenseren.

Tegelijkertijd willen we ook op het gebied van wonen, sport, gezondheid, werk, duurzaamheid en mobiliteit blijven investeren in onze gemeente.

Tholen is een gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet. En dit moet ook zo blijven. Ook in de komende jaren moeten de activiteiten in het sociaal domein hier een bijdrage aan leveren. De kosten zijn alleen zo ver opgelopen, dat we met elkaar keuzes zullen moeten maken over wat er wel en wat er niet meer kan. Hoe zorgen we met elkaar voor de kwetsbare groep inwoners in onze gemeente en houden we daarnaast onze andere voorzieningen op peil?

Vanuit het Rijk krijgen we compensatie voor de volumegroei in de jeugdzorg, maar dit is niet structureel en onder de voorwaarde dat de gemeente zelf ook maatregelen neemt gericht op beheersing van de kosten jeugdzorg.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld, dat erop gericht is data-gedreven te werken.
-       Wanneer krijgen wij inzage  in het plan van aanpak?
-       Onze wens om naast data-gedreven te werken, ook kennis-gedreven te werken zien wij niet        terug in dit document.  Is het college van plan dit op te nemen in plan van aanpak?

In de kadernota 2020 is geanticipeerd op afvlakking van de kostenstijging WMO.
-       Onze fractie mist een visie op de beheersing van de kosten WMO? Wanneer mogen we een plan   van aanpak tegemoet zien mbt beheersing kosten WMO?

Wat heeft het college tot nu toe gedaan met de unaniem aangenomen motie van juli 2019 mbt begrenzing budget jeugdzorg?

Laten we eerlijk zijn tegen elkaar. De vraag naar (jeugd)zorg en ondersteuning (vanuit WMO) is oneindig. En de beschikbare middelen zijn dat nooit. We moeten niet alleen maatregelen nemen om de kosten in jeugdzorg en WMO te beheersen.  We moeten ons ook de vraag durven te stellen of we niet teveel hulp en zorg zijn gaan verlenen?

We hebben behoefte aan herziening en herijking van het beleidsregels van het Sociaal Domein.
-       Wanneer mogen we deze herziening op de agenda tegemoetzien?

Als laatste, wij zullen niet instemmen met de programmabegroting 2020 omdat wij geen inzage hebben in de kostenontwikkeling van jeugdzorg en WMO.
We zijn nog steeds in afwachting van de resultaten van het data-gedreven onderzoek en een helder beleids - en actieplan dat deze begroting ondersteunt.

Zonder deze gegevens kunnen wij geen weloverwogen besluit nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.