Ouderen, mantelzorg en kwetsbare groepen

Op professionele zorg voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen wordt niet bezuinigd.

In de snel veranderende samenleving is het goed om ouderen mee te nemen in de digitale wereld. Om in conditie te blijven worden sport- en spelprogramma’s ontwikkeld en aangeboden. Ouderenbonden en andere verenigingen en organisaties die zich sterk maken voor het welzijn van de ouderen, mogen rekenen op subsidie van de gemeente. Ook hier geldt,  dat ze wel worden gestimuleerd minder afhankelijk te worden van deze overheidssubsidie.
Gezond oud worden en langer zelfredzaam blijven vraagt om actieve participatie van deze groter wordende groep. Combinatiefunctionarissen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen een coördinerende rol vervullen tussen de betrokkenen, verenigingen, ouderenorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Gemeente en Stadlander moeten in samenwerking met bijvoorbeeld Anna Zorgt prestatieafspraken maken over zorg-op-maat en huisvesting voor kwetsbare groepen.

Een sociale/zorgkaart moet inzicht gaan geven in de mogelijkheden die er op het gebied van zorg en welzijn zijn.

Een coördinatieschema moet inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is en de gemeente moet daarin coördinerend professioneel ondersteunend zijn.
Naast de bestaande aanspreekpunten voor jeugd- en jongerenzorg, moeten er ook aanspreekpunten zijn bij de gemeente op het gebied van ouderenzorg.

Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek. Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid. Maak het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk naast de woning van degene die zorg behoeft. Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning.
Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.